تحقیق در مورد صرف 50 فعل

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقیق در مورد صرف 50 فعل |لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : رديف فعل ماضي فعل ماضي منفي فعل مضارع فعل مضارع منفي فعل آينده فعل امر فعل نهي ذهب ما ذهب يذهب لا يذهب سيذهب ـــــ|1601931|vcf|تحقیق در مورد صرف 50 فعل ,صرف 50 فعل,دانلود تحقیق در مورد صرف 50 فعل ,صرف,50,فعل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

قسمتی از متن .doc :

رديف

فعل ماضي

فعل ماضي منفي

فعل مضارع

فعل مضارع منفي

فعل آينده

فعل امر

فعل نهي

ذهب

ما ذهب

يذهب

لا يذهب

سيذهب

ــــــ

ــــــ

خرجا

ما خرجا

يخرجان

لا يخرجان

سيخرجان

ــــــ

ــــــ

فقدوا

ما فقدوا

يفقدون

لا يفقدون

سيفقدون

ــــــ

ــــــ

وقفت

ما وقفت

توقف

لا توقف

ستوقف

ــــــ

ــــــ

كسبتا

ما كسبتا

تكسبان

لا تكسبان

ستكسبان

ــــــ

ــــــ

دفعن

ما دفعن

يدفعن

لا يدفعن

سيدفعن

ــــــ

ــــــ

كتب

ما كتبت

تكتب

لا تكتب

ستكتب

اكتب

لا تكتب

نظرتما

ما نظرتما

تنظران

لا تنظران

ستنظران

انظرا

لا تنظرا

شكرتم

ما شكرتم

تشكرون

لا تشكرون

ستشكرون

اشكروا

لا تشكروا

رجعت

ما رجعت

ترجعين

لا ترجعين

سترجعين

ارجعي

لا ترجعي

حملتما

ما حملتما

تحملان

لا تحملان

ستحملان

احملا

لا تحملا

جلستن

ما جلستن

تجلسن

لا تجلسن

ستجلسن

اجلسن

لا تجلسن

اخذت

ما اخذت

ائخذ

لا ائخذ

سائخذ

ــــــ

ــــــ

لبسنا

ما لبسنا

نلبس

لا نلبس

سنلبس

ــــــ

ــــــ

قرا

ما قرا

يقرا

لا يقرا

سيقرا

ــــــ

ــــــ

حكما

ما حكما

يحكمان

لا يحكمان

سيحكمان

ــــــ

ــــــ

سمعوا

ما سمعوا

يسمعون

لا يسمعون

سيسمعون

ــــــ

ــــــ

عملت

ما عملت

تعمل

لا تعمل

ستعمل

ــــــ

ــــــ

علمتا

ما علمتا

تعلمان

لاتعلمان

ستعلمان

ــــــ

ــــــ

وقعن

ما وقعن

توقعون

لا توقعون

ستوقعون

ــــــ

ــــــ

عجلت

ما عجلت

تعجل

لا تعجل

ستعجل

اعجل

لا تجعل

جمعتما

ما جمعتما

تجمعان

لا تجمعان

ستجمعان

اجمعا

لا تجمعا

جعلتم

ما جعلتم

تجعلون

لا تجعلون

ستجعلون

اجعلوا

لا تجعلوا

حفظت

ما حفظت

تحفظي

لا تحفظي

ستحفظي

احفظي

لا تحفظي

غسلتما

ما غسلتما

تغسلان

لا تغسلان

ستغسلان

اغسلا

لا تغسلا

رديف

فعل ماضي

فعل ماضي منفي

فعل مضارع

فعل مضارع منفي

فعل آينده

فعل امر

فعل نهي

شربتن

ماشربتن

تشربون

لا تشربون

ستشربون

اشربن

لا تشرب

دخلت

ما دخلت

ادخل

لا ادخل

سادخل

ــــــ

ــــــ

منعنا

ما منعنا

نمنع

لا نمنع

سنمنع

ــــــ

ــــــ

طلب

ما طلب

يطلب

لا يطلب

سيطلب

ــــــ

ــــــ

حدثا

ما حدثا

يحدثان

لا يحدثان

سيحدثان

ــــــ

ــــــ

غرسوا

ما غرسوا

يغرسون

لا يغرسون

سيغرسون

ــــــ

ــــــ

فكرت

ما فكرت

تفكر

لا تفكر

ستفكر

ــــــ

ــــــ

سرختا

ما سرختا

تسرخان

لا تسرخان

ستسرخان

ــــــ

ــــــ

وجدن

ما وجدن

يوجدن

لا يوجدن

سيوجدن

ــــــ

ــــــ

سجدت

ما سجدت

تسجد

لا تسجد

ستسجد

اسجد

لا تسجد

كبرتما

ما كبرتما

تكبران

لا تكبران

ستكبران

اكبرا

لا تكبرا

غضبتم

ما غضبتم

تغضبون

لا تغضبون

ستغضبون

اغضبوا

لا تغضبوا

فسدت

ما فسدت

تفسدين

لا تفسدين

ستفسدين

افسدي

لا تفسدي

كشفتما

ما كشفتما

تكشفان

لا تكشفان

ستكشفان

اكشفا

لا تكشفا

حسنتن

ما حسنتن

تحسنن

لا تحسنن

ستحسنن

احسنن

لا تحسنن

عقلت

ما عقلت

اعقل

لا اعقل

ساعقل

ــــــ

ــــــ

اكلنا

ما اكلنا

ناكل

لا ناكل

سناكل

ــــــ

ــــــ

ركب

ما ركب

يركب

لا يركب

سيركب

ــــــ

ــــــ

وصلا

ما وصلا

يوصلان

لا يوصلان

سيوصلان

ــــــ

ــــــ

امروا

ما امروا

يامرون

لا يامرون

سيامرون

ــــــ

ــــــ

حصدت

ما حصدت

تحصد

لا تحصد

ستحصد

ــــــ

ــــــ

عبرتا

ما عبرتا

تعربان

لا تعربان

ستعربان

ــــــ

ــــــ

لعبن

ما لعبن

تعلبون

لا تعلبون

ستعلبون

ــــــ

ــــــ

حضرت

ما حضرت

تحضر

لا تحضر

ستحضر

احضر

لا تحضر

سرقتما

ما سرقتما

تسرقان

لا تسرقان

ستسرقان

اسرقا

لا تسرق

رديف

معني فعل ماضي

معني فعل ماضي منفي

معني فعل مضارع

معني فعل مضارع منفي

معني فعل آينده

معني فعل امر

معني فعل نهي

رفت

نرفت

مي رود

نمي رود

خواهد رفت

ــــــ

ــــــ

خارج شدند

خارج نشدند

خارج مي شوند

خارج نمي شوند

خارج خواهند شد

ــــــ

ــــــ

گم كردند

گم نكردند

گم مي كنند

گم نمي كنند

گم خواهند كرد

ــــــ

ــــــ

ايستاد

نايستاد

مي ايستد

نمي ايستد

خواهند ايستاد

ــــــ

ــــــ

كسب كردند

كسب نكردند

كسب مي كنند

كسب نمي كنند

كسب خواهند كرد

ــــــ

ــــــ

پرداختند

نپرداختند

مي پردازند

نمي پردازند

پرداخت خواهند كرد

ــــــ

ــــــ

نوشتي

ننوشتي

مي نويسي

نمي نويسي

خواهي نوشت

بنويس

ننويس

نگاه كرديد

نگاه نكرديد

نگاه مي كنيد

نگاه نمي كنيد

خواهيد ديد

نگاه بكنيد

نگاه نكنيد

شكر كرديد

شكر نكرديد

شكر مي كنيد

شكر نمي كنيد

شكر خواهيد كرد

شكر كنيد

شكر نكنيد

بازگشتي

بازنگشتي

باز مي گردي

باز نمي گردي

باز خواهي گشت

بازگرد

بازنگرد

حمل كرديد

حمل نكرديد

حمل نمي‌كنيد

حمل نمي‌كنيد

حمل خواهيد كرد

حمل كنيد

حمل نكنيد

نشستيد

ننشستيد

مي نشينيد

نمي نشينيد

خواهيد نشست

بنشينيد

ننشينيد

گرفتم

نگرفتم

مي گيرم

نمي گيرم

خواهم گرفت

ــــــ

ــــــ

پوشيديم

نپوشيديم

مي پوشيم

نمي پوشيم

خواهيم پوشيد

ــــــ

ــــــ

خواند

نخواند

مي خواند

نمي خواند

خواهد خواند

ــــــ

ــــــ

حكم كردند

حكم نكردند

حكم مي كنند

حكم نمي كنند

حكم خواهند كرد

ــــــ

ــــــ

شنيدند

نشنيدند

مي شنوند

نمي شنوند

خواهند شنيد

ــــــ

ــــــ

عمل كرد

عمل نكرد

عمل مي كند

عمل نمي كني

عمل خواهد كرد

ــــــ

ــــــ

دانستند

ندانستند

مي دانند

نمي دانند

خواهند دانست

ــــــ

ــــــ

افتادند

نيفتادند

مي افتند

نمي افتند

خواهند افتاد

ــــــ

ــــــ

عجله كردي

عجله مي كني

عجله نمي كني

عجله خواهي كرد

عجله نخواهي كرد

عجله كن

عجله نكن

جمع كرديد

جمع نكرديد

جمع مي كنيد

جمع نمي كنيد

جمع خواهيد كرد

جمع بكنيد

جمع نكنيد

قرار داديد

قرار نداديد

قرار مي دهيد

قرار نمي دهيد

قرار خواهيد داد

قرار دهيد

قرار ندهيد

حفظ كردي

حفظ نكردي

حفظ مي كني

حفظ نمي كني

حفظ خواهي كرد

حفظ كن

حفظ نكن

نشستيد

ننشستيد

مي نشينيد

نمي نشينيد

خواهيد نشست

بنشينيد

ننشينيد

رديف

معني فعل ماضي

معني فعل ماضي منفي

معني فعل مضارع

معني فعل مضارع منفي

معني فعل آينده

معني فعل امر

معني فعل نهي

ننوشيديد

ننوشيديد

مي نوشيد

نمي نوشيد

خواهيد نوشيد

بنوشيد

ننوشيد

داخل شدم

داخل نشدم

داخل مي شوم

داخل نمي شوم

داخل خواهم شد

ــــــ

ــــــ

منع كرديم

منع نكرديم

منع مي كنيم

منع نمي كنيم

منع خواهيم كرد

ــــــ

ــــــ

خواست

نخواست

مي خواهد

نمي خواهد

خواهد خواست

ــــــ

ــــــ

اتفاق افتادند

اتفاق نيفتادند

اتفاق مي افتند

اتفاق نمي افتند

اتفاق خواهند افتاد

ــــــ

ــــــ

كاشتند

نكاشتند

مي كارند

نمي كارند

خواهند كاشت

ــــــ

ــــــ

فكر كرد

فكر نكرد

فكر مي كند

فكر نمي كند

فكر خواهد كرد

ــــــ

ــــــ

فرياد زدند

فرياد نزدند

فرياد مي زنند

فرياد نمي زنند

فرياد خواهند زد

ــــــ

ــــــ

يافتند

نيافتند

مي يابند

نمي يابند

خواهند يافت

ــــــ

ــــــ

سجده كردي

سجده نكردي

سجده مي كني

سجده نمي كني

سجده خواهي كرد

سجده كن

سجده نكن

بزرگ شديد

بزرگ نشديد

بزرگ مي شويد

بزرگ نمي شويد

بزرگ خواهيد شد

بزرگ شويد

بزرگ نشويد

خشم كرديد

خشم نكرديد

خشم مي كنيد

خشم نمي كنيد

خشم خواهيد كرد

خشم كنيد

خشم نكنيد

فساد كردي

فساد نكردي

فساد مي كني

فساد نمي كني

فساد خواهي كرد

فساد كن

فساد نكن

كشف كرديد

كشف نكرديد

كشف مي كنيد

كشف نمي كنيد

كشف خواهيد كرد

كشف كنيد

كشف نكنيد

خوب شديد

خوب نشديد

خوب مي شويد

خوب نمي شويد

خوب خواهيد شد

خوب شويد

خوب نشويدمطالب دیگر:
📃بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری📃ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن📃اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی📃اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی📃اعتراض به رأی داور در حقوق ایران📃پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران📃مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران📃پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران📃شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران📃شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی📃شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران📃شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران📃بررسی جهات ابطلال رای داوری با تاکید به نظام حقوقی ایران📃رسیدگی به رای داور در موارد بطلان و زوال آن📃آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی📃داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری📃ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال📃بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران📃مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال📃چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال📃بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی📃بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن📃مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر📃انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن📃بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن